Đi tiểu có bọt, nước tiểu có mùi hôi

Đi tiểu có bọt, nước tiểu có mùi hôi