Nước tiểu vàng đậm như nước chè là bị làm sao?

Nước tiểu vàng đậm như nước chè là bị làm sao?