Tiểu buốt tiểu rắt, đi tiểu bị đau cảnh báo bệnh lý cấp!

Tiểu buốt tiểu rắt, đi tiểu bị đau cảnh báo bệnh lý cấp!