Vừa đi tiểu xong lại có cảm giác buồn tiểu ở nữ - tiểu nhiều lần

Vừa đi tiểu xong lại có cảm giác buồn tiểu ở nữ – tiểu nhiều lần